Uw belang

In Waddinxveen zijn verschillende belangenbehartigers actief, ook voor u. Heeft u bijvoorbeeld ideeën voor verbeteringen in uw wijk? Neem dan contact op met de wijkregisseur. 

Heeft u een klacht over de werkwijze van de gemeente? En komt u er samen met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met een medewerker van het Team Vertrouwenspersonen. 

Participatie Adviesraad (PAR)

In de Participatie Adviesraad (PAR) van Waddinxveen zitten inwoners van Waddinxveen en afgevaardigden van verschillende Waddinxveense organisaties. Samen bewaken zij de belangen van inwoners bij de manier waarop wet- en regelgeving van het sociaal domein binnen de gemeente wordt uitgevoerd. Dit doen ze door gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur te adviseren.

Dit op de terreinen van Zorg en Welzijn (AWBZ en Wmo), Jeugdzorg en passend Onderwijs (Jeugdwet), Werk en Inkomen (Participatiewet), Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen.

Platform Sociaal Waddinxveen (PSW)

Het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) bestaat uit medewerkers van organisaties, die als doel hebben om armoede in Waddinxveen tegen te gaan. Het PSW streeft naar een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden of weinig geld. Maar ook om mensen die eenzaam zijn of zorg nodig hebben, die behoefte hebben aan sociale relaties en activiteiten dicht bij huis zoeken.

Team Vertrouwenspersonen

Kijk op de website voor de contactgegevens.

De vertrouwenspersoon Sociaal Domein is onafhankelijk en biedt hulp aan inwoners met een vraag, twijfels of een klacht over de afhandeling van een vraag over Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen. Pas als u er via de gewone klachtenprocedure niet uitkomt, klopt u aan bij het Team Vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen bieden alle inwoners van Waddinxveen een luisterend oor en geven informatie en advies.

Wijkregisseur wijkplatformen Waddinxveen

In Waddinxveen zijn 4 wijkplatformen. In ieder wijkplatform zitten inwoners en bewonerscommissies. U kunt als inwoner uw bijdrage leveren aan projecten in de wijk. Ook kunt u terecht bij het wijkplatform als u iets in de buurt wilt organiseren. Neem contact op met de wijkregisseur als u een verzoek wilt doen. Meer informatie per wijk vindt u op de website.

De wijkregisseur is bereikbaar van maandag t/m donderdag, 7.30 - 15.30 uur.